Roboty ziemne, roboty budowlane, wyburzenia

Oferta

Obecnie świadczymy usługi w zakresie:

Roboty ziemne:
  - wykopy wąsko i szerokoprzestrzenne wraz wywozem i zagospodarowaniem urobku
 

Stabilizacja podłoża

Nasypy z gruntu zbrojonego

Mury oporowe:
  - z gruntu zbrojonego np. mury oporowe Freyssisol, Geoweb
  - z koszy siatkowo-kamiennych – gabiony


Roboty wyburzeniowe:
  - wraz z recyklingiem gruzu i rekultywacją terenu metodą mechaniczną przy użyciu ciężkiego sprzętu wyburzeniowego

Wykonywanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych


Roboty przygotowawcze i wykończeniowe:
  - karczowanie drzew i krzaków
  - makroniwelacja terenu
  - humusowanie
  - umocnienie powierzchni skarp

 

Jako wykonawca / podwykonawca współpracujemy z: